HomePhabricator

[clangd] Reformat `HoverTests.cpp` NFC

Authored by ilya-biryukov on Fri, Dec 27, 12:26 AM.