HomePhabricator

[RISCV] Add intrinsics for RVV 1.0 vrgatherei16

Authored by arcbbb on Jan 18 2021, 6:44 PM.