HomePhabricator

[SYCL][NFC] Remove return from void function

Authored by Fznamznon on Apr 10 2019, 2:34 AM.

Description

[SYCL][NFC] Remove return from void function

Signed-off-by: Mariya Podchishchaeva <mariya.podchishchaeva@intel.com>

Event Timeline

vladimirlaz <vladimir.lazarev@intel.com> committed rG9f46e66220d4: [SYCL][NFC] Remove return from void function (authored by Fznamznon).Apr 10 2019, 9:50 PM