HomePhabricator

[RISCV] Add intrinsics for RVV1.0 VFRSQRTE7 & VFRECE7

Authored by arcbbb on Jan 20 2021, 6:45 PM.