HomePhabricator

Revert "[llvm-cov] Add option to whitelist filenames"

Authored by vlad.tsyrklevich on Oct 29 2019, 10:38 PM.