HomePhabricator

[SYCL] Implement basic sub-buffers support

Authored by Fznamznon on Apr 4 2019, 7:50 AM.

Description

[SYCL] Implement basic sub-buffers support

Signed-off-by: Mariya Podchishchaeva <mariya.podchishchaeva@intel.com>

Details

Event Timeline

vladimirlaz <vladimir.lazarev@intel.com> committed rG82fead6e0563: [SYCL] Implement basic sub-buffers support (authored by Fznamznon).Apr 5 2019, 7:53 AM