HomePhabricator

[PDB] Fix `vbases.test` requirement

Authored by aleksandr.urakov on Nov 12 2018, 8:45 AM.