HomePhabricator

[SYCL] Use std::enable_if properly in buffer contructors

Authored by Fznamznon on Apr 1 2019, 6:41 AM.

Description

[SYCL] Use std::enable_if properly in buffer contructors

std::enable_if was used without "type" member type.

Signed-off-by: Mariya Podchishchaeva <mariya.podchishchaeva@intel.com>

Event Timeline

vladimirlaz <vladimir.lazarev@intel.com> committed rG1e514c82b139: [SYCL] Use std::enable_if properly in buffer contructors (authored by Fznamznon).Apr 3 2019, 3:55 AM